top of page

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

ZIMNÁ LYŽIARSKA SEZÓNA 2021/2022

 

1. Spoločnosť  ŠESTY s.r.o.  ako prevádzkovateľ LITMANOVA RESORT v Litmanovej vydáva tieto všeobecné obchodné podmienky pre zimnú lyžiarsku sezónu 2021/2022. Vrámci týchto podmienok sa upravuje poskytovanie služieb využívanie lyžiarskych tratí a preprava lyžiarskymi vlekmi a úpravou práv a povinností s tým súvisiacich.

2. Klienti a návševníci majú možnosť počas zimnej lyžiarskej sezóny 2021/2022 zakúpiť si lyžiarsky lístok (ďalej v texte len skipass) za podmienok a ceny uvedené v cenníku na zimnú lyžiarsku sezónu 2021/2022, ktorý je k dispozícii na webovej stránke prevádzkovateľa www.litmanovaresort.sk a v pokladni strediska. Lyžiarsky lístok oprávňuje držiteľa na využívanie služieb poskytovaných v lyžiarskom stredisku v rozsahu a podľa typu zakúpeného skipassu.

 

3. Prevádzková doba strediska je denne od 08:00 do 22:00 hod, pokiaľ prevádzkovateľ neurčí inak. Prevádzková doba je závislá od poveternostných podmienok strediska a je určovaná výlučne prevádzkovateľom v závislosti od poveternostných a prevádzkových podmienok v stredisku, pričom prevádzkovateľ je oprávnený jednostranne zmeniť prevádzkovú dobu lyžiarskych tratí v stredisku. Informácie o snehových podmienkach a prevádzke lyžiarskych vlekov a lyžiarskych tratí sú verejnosti denne k dispozícii na stránke www.litmanovaresort.sk. V čase od 22:00 hod. do 8:00 hod. sú zjazdovky uzatvorené z dôvodu zasnežovania. Hrozí nebezpečenstvo úrazu káblami snežných diel a od strojov upravujúcich trate.

4. Stredisko predáva skipassy vo forme lístka so špecifickým čiarovým kódom.

5. Nárok na zľavnené skipassy majú: Deti- detský skipass môžu používať len deti, ktoré nedosiahli vek 12 rokov. Držitelia preukazov Euro 26, Go 26, ISIC, ITIC majú možnosť získať zľavu len na celodenný skipas. Pre uplatnenie nároku je zákazník bez vyzvania povinný predložiť preukaz poistenca dieťaťa. Seniori- ženy vo veku nad 55 rokov, muži vo vedku nad 60 rokov a držiteľov preukazov ZŤO a ZŤPS Pre uplatnenie nároku je zákazník povinný bez vyzvania predložiť platný občiansky preukaz alebo identifikačnú kartu.

Skupinová zľava- nárok na zľavu má skupina s počtom členov 20 a viac. Zľava vo výške 10% platí len pri kúpe rovnakého typu skipassu pre celú skupinu. Vyžaduje sa menný zoznam, pečiatka a podpis. Skupinové lístky kupuje a platí jedna osoba, vedúci skupiny.

6. Kombinovanie a kumulovanie zliav nie je možné. Platí najvýhodnejšia cena pre zákazníka.

7. Druhy skipassov Prevádzkovateľ vydáva pre zimnú sezónu 2021/2022 nasledovné typy skipassov:

   A.) dňové: a) 1 dňový- platí jeden deň počas prevádzkových hodín v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok v deň      jeho zakúpenia alebo v deň uvedený na bezkontaktnej čipovej karte 

   B.) viacdenné skipassy: oprávňujú držiteľa využívať lyžiarske vleky v stredisku v zmysle cenníka. Viacdenné skipassy platia odo    dňa zakúpenia príslušného viacdňového skipassu alebo odo dňa uvedeného na skipasse po dobu za sebou nasledujúcich kalendárnych dní (v prípade skipassu 10 dní zo sezóny je možné využiť skipass počas ľubovoľných 10 kalendárnych dní v priebehu celej sezóny nasledujúcich kalendárnych dní) v závislosti od druhu viacdenného skipassu, ktorý si zákazník zakúpil. Viacdenné skipassy neoprávňujú držiteľa na večerné lyžovanie.

   C.) Hodinové: 2 (dvoj) hodinový a 4 (štvor) hodinový, platia od prvého prechodu cez turniket len v deň zakúpenia.

   D.) sezónne: platné po celú sezónu 2021/2022, vystavené na meno a identifikačné údaje osoby, osoba musí dať osobitný súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle platnej smernice Európskeho parlamentu GDPR a tieto typy lístkov:

V prípade straty, odcudzenia alebo poškodenia skipassu je držieľ povinný túto skutočnosť bezodkladne ohlásiť v pokladni prevádzkovateľa. Držiteľ skipassu obdrží náhradný skipass (pri viacdenných skipassoch s počtom neprejazdených dní ku dňu zablokovania a vystavenia nového skipassu). Poplatok za vystavenie náhradného skipassu je 2 EUR. Držiteľ skipassu nemá nárok na vrátenie zaplatenej sumy resp. alikvotnej čiastky prípadne na inú formu odškodnenia za dni vyjazdené v dôsledku oneskoreného nahlásenia straty alebo odcudzenia skipassu a jeho zablokovania.

V cene skipassu a/alebo lístku je zahrnuté poistenie voči zásahu Horskej záchrannej služby na vyznačených zjazdovkách.

Reklamácie a náhrada cestovného

a) Prevádzkovateľ poskytuje služby v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení v spojení s príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.

b) Klient má právo na poskytnutie služieb prepravy lyžiarskymi vlekmi v dohodnutom alebo bežnom rozsahu, kvalite, množstve a termíne.

c) Klient má povinnosť nároky z vád poskytovaných služieb, t. j. reklamáciu uplatniť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 1 pracovného dňa nasledujúcom po dni, v ktorom sa preprava vykonala, inak toto právo zaniká. Pri uplatnení reklamácie je povinný predložiť pokladničný doklad a preukaz totožnosti. Pre účely vybavenia reklamácie je klient povinný oznámiť kontaktné údaje, prostredníctvom ktorých bude vyrozumený o spôsobe vybavenia reklamácie v prípade, že nie je možné vybaviť reklamáciu ihneď po jej uplatnení. Klient má povinnosť poskytnúť potrebnú súčinnosť pri vybavovaní reklamácie.

d) Prevádzkovateľ je povinný reklamáciu preskúmať a je povinný rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 pracovných dní. Lehota na vybavenie reklamácie nepresiahne 30 dní odo dňa jej uplatnenia.

e) Klient má nárok na vrátenie: - plnej sumy za zakúpený sezónny skipas alebo skipas 10 dní zo sezóny v prípade, že nebude vôbec umožnené prevádzkovať lyžiarske dopravné zariadenia z dôvodu opatrení prijatých Ústredným krízovým štábom Slovenskej republiky súvisiacich so šírením vírusu Covid -19. - alikvotnej čiastky za zakúpený sezónny skipas alebo skipas 10 dní zo sezóny v prípade, že bude umožnené prevádzkovať lyžiarske dopravné zariadenia po dobu menej ako 30 kalendárnych dní z dôvodu opatrení prijatých Ústredným krízovým štábom Slovenskej republiky súvisiacich so šírením vírusu Covid -19 počas lyžiarskej sezóny 2021/2022.

f) Klient nemá nárok na vrátenie prepravného v prípadoch prerušenia prevádzky spôsobených mimoriadnymi okolnosťami, ktoré sa vymykajú spod účinnej kontroly prevádzkovateľa, a ktorým sa nedalo zabrániť ani v prípadoch prijatia všetkých možných účinných opatrení (napr. vis maior) a v prípade zlého počasia. Rovnako nemá nárok na vrátenie prepravného v prípade nevhodného manipulovania s čipovou kartou, v dôsledku ktorého došlo k strate načítaných údajov- manipulácia a skladovanie v blízkosti mobilného telefónu a iných zdrojov magnetického resp. elektromagnetického žiarenia.

g) klient má právo obrátiť sa na prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým prevádzkovateľ vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že prevádzkovateľ porušil jeho práva

h) klient má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak prevádzkovateľ na žiadosť o nápravu v zmysle zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov – 391/2015 Z. z. v platnom znení odpovedal zamietavo alebo a ňu neodpovedal do 30 (tridsať) dní odo dňa jej odoslania.

 

8. Záverečné ustanovenia

a) Klient sa kúpou skipassu a/alebo iného typu lístka a využívaním služieb v stredisku zaväzuje dodržiavať pokyny poverených zamestnancov prevádzkovateľa, prepravné podmienky, tieto všeobecné obchodné podmienky, osobitné pokyny k cenníku a Biely kódex, ktorý je zverejnený na webovej stránke spoločnosti www.litmanovaresort.sk a k nahliadnutiu v pokladni prevádzkovateľa.

b) Prevádzkovateľ je oprávnený znehodnotiť skipass, ak: zistí, že je používaný inou osobou, ako tou, ktorej bol vydaný v prípade sezónneho neprenosného lístka (t.j. meno a fotografia na skipasse nezodpovedajú identifikačným údajom kontrolovanej osoby na preukaze totožnosti), rovnako pri ostatných neprenosných skipassoch. V prípade takéhoto porušenia podmienok, je držiteľ skipassu (aj neoprávnený) povinný uhradiť pokutu za jazdu bez lístka, tzv. na čierno, vo výške 100,00 € V prípade znehodnotenia skipassu z dôvodu porušenia všeobecných obchodných podmienok (v prípade zneužívania skipassu, neoprávneného využívania služieb poskytovaných prevádzkovateľom v stredisku alebo v prípade porušenia bodu 8.

c) vrámci týchto všeobecných obchodných podmienok nemá klient nárok na akúkoľvek finančnú alebo nefinančnú náhradu za nemožnosť využitia služieb poskytovaných prevádzkovateľom, ani nárok na vrátenie zákazníkom zaplatenej ceny alebo jej alikvotnej časti. V prípade porušenia zákazu vlastného podnikania držiteľom skipassu je držiteľ povinný uhradiť sumu 500,00 €, slovom päťsto euro ako náhradu za porušenie zmluvnej povinnosti. c) Držitelia skipassov nie sú oprávnení vykonávať vlastnú podnikateľskú ani inú zárobkovú činnosť bez písomného súhlasu prevádzkovateľa. Skipass neoprávňuje jeho držiteľa na vykonávanie akejkoľvek podnikateľskej či inej zárobkovej činnosti (vrátane činnosti lyžiarskych škôl) na lyžiarskych tratiach a dojazdových lyžiarskych plochách bez písomnej dohody prevádzkovateľa a platných príslušných povolení v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. Bez súhlasu prevádzkovateľa platí zákaz využívania lyžiarskych tratí a dojazdových lyžiarskych plôch na reklamné účely (napr. umiestňovanie predajných stánkov, reklamných zariadení a iné).

d) Klient kúpou skipassu dáva súhlas na spracovanie osobných údajov v rozsahu snímka podobiznetváre, pohlavie a veku na účely vykonávania kontroly platnosti skipassov a/alebo lístkov. Tieto osobné údaje sú spracovávané v systéme počas doby platnosti skipassov a/alebo lístkov. V prípade sezónnych skipassov klient vyplní samostatný súhlas na spracovanie osobných údajov v požadovanom rozsahu. e) Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.12.2021 a sú platné a účinné počas celej zimnej lyžiarskej sezóny 2021/2022. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na poskytovanie služieb – využívanie lyžiarskych vlekov a lyžiarskych tratí v stredisku LITMANOVA RESORT.

 

 V Litmanovej dňa 01. 12. 2021

bottom of page