top of page

Tarifné a prevádzkové podmienky

LITMANOVÁ RESORT

 

Prevádzkovateľ má právo na akékoľvek zmeny a úpravy v prevádzke!

 

Tarifné podmienky

- Ceny v cenníku sú uvedené v EUR vrátane DPH. Všetky skipasy zakúpené v stredisku LITMANOVA RESORT sú neprenosné! Skipasy obdržané alebo zakúpené od iných osôb mimo pokladne, (dvojité použitie) sú neplatné a budú znehodnotené!!! Pri strate skipasu sa neposkytuje náhrada! Potvrdenie o zakúpení skipasu je potrebné uschovať po dobu platnosti skipasu. Klient nemá nárok na dodatočnú výmenu, náhradu ani zmenu v prípade nevyužitia celého skipasu.

- Zľavnené skipasy môžu používať len deti do 15 rokov, seniori nad 65 rokov a ZŤP osoby.

-Kúpou skipasu klientom a využitím jeho práva na prepravu tým, že nastúpi na dopravné zariadenie (vlek ) alebo vstúpi do priestoru nástupu alebo výstupu dopravného zariadenia na základe zakúpeného skipasu dochádza medzi klientom a spoločnosťou ŠESTY s.r.o. k uzatvoreniu zmluvy o preprave osôb podľa § 760 a nasl. Občianskeho zákonníka. Takýmto uzatvorením zmluvy klient zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil s prepravnými podmienkami a cenníkom platným v lyžiarskom stredisku LITMANOVA RESORT a tiež že sa oboznámil s Bielym kódexom (príloha č. 8 Vyhlášky č. 23/2006 Z.z. Ministerstva vnútra Slovenskej republiky). Klient sa zároveň zaväzuje rešpektovať a dodržiavať platné tarifné, prepravné, obchodné a reklamačné podmienky prevádzkovateľa a Biely kódex, t.j. pravidlá pohybu a správania sa na svahu.

 

Zľavy

Skupinová zľava 10%:

Za skupinu sa považuje 20 a viac „platiacich“ dospelých osôb. Pri kúpe najmenej 20 rovnakých lístkov (s rovnakou dĺžkou platnosti, rovnakým začiatočným dátumom lístka) skupinová zľava – každý 21.lístok zdarma.

Pre skupinu 15 až 19 s rovnakými lístkami účtujeme len skupinovú zľavu, voľný lístok nevystavujeme. Skupinové lístky kupuje a platí jedna osoba (vedúci skupiny).

Pri všetkých zľavách je nutné sa preukázať na základe výzvy obsluhy horských dopravných zariadení platným preukazom totožnosti, deti preukazom poistenca.

 

Prevádzkové podmienky

V cene skipasov je zahrnuté aj krytie nákladov spojených s poskytnutím prvej pomoci dobrovoľnou HORSKOU SLUŽBOU. Prípadné úrazy hláste obsluhe vlekov .

 

Sankcionovanie klienta

Návštevník je povinný v prípade vyzvania obsluhou lyžiarského strediska preukázať sa platným skipasom, potvrdením o zakúpení skipasu z reg. pokladne a platným preukazom totožnosti. Klient alebo akákoľvek tretia osoba, ktorá bude pristihnutá bez skipasu alebo s neplatným skipasom, je povinný/á uhradiť prevádzkovateľovi strediska pokutu vo výške hodnoty celodenného skipassu so 100%-ným príplatkom. V prípade falšovaného alebo falošného skipasu bude tento klientovi odobratý bez nároku na náhradu prepravného a podľa individuálneho

posúdenia prevádzkovateľa môže byť jeho držiteľovi udelená peňažná pokuta až do výšky1000,- €. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo pri neoprávnenom použití skipasu tento odobrať bez nároku na akúkoľvek náhradu.

Za jazdu na čierno – bude k dodatočnej kúpe denného lístka účtovaný doplatok 66.39 € alebo pokuta 331.94 €.

 

Poskytnutie náhrady za skipas

V prípade straty, znehodnotenia alebo zabudnutia skipasu nebude klientovi poskytnutá žiadna náhrada ani vrátená záloha za skipas. V prípade zlého počasia, lavínového nebezpečenstva, prerušenia prevádzky horských dopravných zariadení, zablokovaných zjazdových tratí alebo pri skoršom odjazde v prípade, ak z týchto dôvodov nebude klientovi umožnené využiť služby, na ktoré ho skipas oprávňuje, nie je prevádzkovateľ povinný poskytnúť klientovi žiadnu peňažnú náhradu ani predĺžiť platnosť skipasu. Pozor: Pre náhradu pri úraze ihneď predložiť potvrdenku od lekára! Peňažná náhrada sa už pri použitých skipasoch neposkytuje.

V prípade zastavenia prevádzky horských dopravných zariadení z dôvodu výpadku dodávky elektriny alebo vplyvom iných okolností sa neposkytuje náhrada.

bottom of page