top of page

Prehlásenie Bikera

Bikesnow 2022

· Svojim podpisom potvrdzujem a prehlasujem, že jazdím v Litmanova Resort na vlastnú zodpovednosť a som si vedomý všetkých rizík spojených s touto športovou disciplínou.

· Prehlasujem, že som sa zoznámil s upozornením a pravidlami, ktoré sa zaväzujem dodržiavať.
· Prehlasujem, že som si trate najskôr prešiel a uvedomujem si, že sú rýchle a technicky náročné.

  Pri každej jazde musím prispôsobiť rýchlosť a techniku svojim schopnostiam.

· Prehlasujem, že môj bicykel a všetko technicko-materiálne zabezpečenie je v dobrom technickom stave bez známok poškodení a nadmerného opotrebenia.

· Prehlasujem, že mi nie je známa žiadna prekážka v mojom zdravotnom stave, ktorá by tejto účasti bránila.
· Prehlasujem, že som si vedomý toho, že mám všetku zodpovednosť za škodu spôsobenú na zdraví alebo materiály, ktoré vzniknú mne, prevádzkovateľovi, alebo tretím osobám pred, počas, či po skončení jazdenia.
· Prehlasujem, že som poistený pre prípad úrazu.

V prípade jazdcov mladších ako 18 rokov treba doniesť toto prehlásenie s podpisom rodiča alebo zákonného zástupcu!

bottom of page